Bid Openings

5/20/2020 Bid Opening - Contract No. WA-TNK-20-01

5-20-20 Bid Opening

Click here for bid opening video